Logo Tet

"Đố ai ngăn được giọt nước khỏi tan biến vĩnh viễn?" (Trích Tạng Kinh).