Hướng dẫn chọn kích thước hộp.

Được dịch từ tiếng Anh-

 

Được dịch từ tiếng Anh-

Được dịch từ tiếng Anh-
Được dịch từ tiếng Anh-
 
Bao vây hoặc Bao vây là một thuật ngữ, được sử dụng trong tiếng Anh quyền sở hữu đất, đề cập đến việc chiếm đoạt "chất thải" hoặc "đất chung" bao quanh nó và bằng cách làm như vậy tước bỏ quyền tiếp cận và đặc quyền của người dân.
Bao vây hoặc Bao vây là một thuật ngữ, được sử dụng trong tiếng Anh quyền sở hữu đất, đề cập đến việc chiếm đoạt "chất thải" hoặc "đất chung" bao quanh nó và bằng cách làm như vậy tước bỏ quyền tiếp cận và đặc quyền của người dân.

Bao vây hoặc Bao vây là một thuật ngữ, được sử dụng trong tiếng Anh quyền sở hữu đất, đề cập đến việc chiếm đoạt "chất thải" hoặc "đất chung" bao quanh nó và bằng cách làm như vậy tước bỏ quyền tiếp cận và đặc quyền của người dân.